01.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca trzech zawodów: pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy. Od dzisiaj przedstawiciele tych zawodów zapłacą wysokie kary za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kary będzie nakładała inspekcja handlowa w formie decyzji administracyjnej

Na jej zapłatę ukarany otrzyma 14 dni. Będą się przedawniały po upływie trzech lat, liczonych od dnia powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dla pośrednika w obrocie nieruchomościami wyniosą one od dwukrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w roku, w którym doszło do stwierdzenia braku OC. Chodzi o wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa GUS. Dziś sankcja wyniosłaby więc od 8 do 20 tys. zł. Dla zarządcy nieruchomości sankcje będą wyższe. Mają się kształtować od czterokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie byłoby to od 16 tys. do 40 tys. zł.

Nowela przewiduje, że do umowy zarządzania lub pośrednictwa mają być dołączane kopie dokumentu ubezpieczenia. Dzięki temu poszkodowanemu łatwiej będzie dochodzić odszkodowania w sądzie.

Nowela przywraca definicję pośrednictwa i zarządzania

Wyrzucono ją z ustawy trzy lata temu, kiedy deregulowano te dwa zawody. Brak definicji przysparza w praktyce sporo problemów. Nie wiadomo bowiem, co dokładnie należy do czynności związanych z zarządzaniem oraz pośrednictwem. Zgodnie z nowelą pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części oraz innych, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Zarządzanie nieruchomością to podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających zapewnić racjonalną gospodarkę nieruchomością. W szczególności chodzi o: właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową; bezpieczeństwo użytkowania i właściwej eksploatacji; właściwą gospodarkę energetyczną; bieżące administrowanie; utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a także uzasadnione inwestowanie w nią. Definicja mówi o tym, że jest to umowa starannego działania i odpłatna. Zdarzały się bowiem w praktyce umowy z zerową prowizją, a niektóre sądy orzekały, że umowy pośrednictwa mają charakter umowy.